JAPANESE FINE WOODBLOCK PRINTS, PRE-1915 Collection on CD

$14.97     Qty:


SKU: B57

This is a collection of more than 250 fine Japanese prints from before 1915 on CD. Most are of woodblock prints. Subjects include actors, women, landscapes, scenes from Japanese literature and daily life, and Western foreigners. Many schools and traditions are represented , but primary strengths include the Japanese art forms known as Ukiyo-e, translated as "pictures of the floating (or sorrowful) world"; and Yokohama-e, literally "pictures of Yokohama".

Product Details

This is a collection of more than 250 fine Japanese prints from before 1915 on CD. Most are of woodblock prints. Subjects include actors, women, landscapes, scenes from Japanese literature and daily life, and Western foreigners. Many schools and traditions are represented , but primary strengths include the Japanese art forms known as Ukiyo-e, translated as "pictures of the floating (or sorrowful) world"; and Yokohama-e, literally "pictures of Yokohama".

Below you will see a sample of the size picture on the CD as well as small thumbnails of many of the images on the CD.

 


[Village scene in Japan showing people engaged in various activ...

Kita-Amerika kyowa seiji-shu jokan shinzo no utsushi

Amerikajin yugyo

Gaikoku jinbutsu zuga - Nankin, Furansu

Gaikoku jinbutsu zuga - Amerika

Gaikoku jinbutsu zuga - Oranda, Oroshia, Amerika nyonin, Amerika

Ikoku kotoba

Ikoku kotoba - Amerika

Ikoku kotoba - rango

Moko no shashin

Shindo hakurai ozo no zu

Amerika

Amerikajin no zu - pansei nokamato

Amerikakoku jokisenchu no zu

Amerikakoku jokisha orai

Gaikoku kanjin orai no zu

Gaikoku kodomo yugi no zu

Kuruma zukushi

Gaikokujin ifuku shitate no zu

Gaikokujin kodomo choai no zu

[Woman after bath (the model Tomi after bath)]

Gokakoku ijin shuen no zu

Ijin chiyu

Ijin yashiki ryori no zu

Oranda

Nagasaki no chizu

Seisha - Orandajin, Nankin

Shosha - Amerikajin

Yokohama gaikokujin gyoretsu no zu

Yokohama ijin yashiki no zu

Yokohama kenbutsu zue

Yokohama meisho benten: Amerikajin

Toto meisho takanawa - Oroshiya

Naniwa Higashibori tekkyo no zu

Ijin shishimai kenbutsu no zu

[Yokohama ijin yashiki]

Amerikajin no zu

Amerikajin yuko sakamori

Amerikajin - bango wakai

Daikyokuba

Amerikakoku

Bankoku jinbutsu no uchi - Oroshia, Fransu

Bankoku zukushi - Igirisujin

Bushu Yokohama hakkei no uchi - hatoba no kihan

Bushu Yokohama meisho zu - Amerika bijo, hatoba

Gaikoku jinbutsu zukushi - minami Amerika

Gaikoku jinbutsu zuga - Oroshiya

Orandasen

Gaikoku jinbutsu zukushi - Amerika, Nankin

Gaikoku jinbutsu zukushi - Amerika

Gaikoku jinbutsu zukushi - Amerika nyonin

Gaikoku jinbutsu - Amerika, Furansu

Gaikokujin yuko no zu - Igirisu nyonin

Gaikokujin yuko no zu - Amerika nyonin

Gokakoku no uchi - Amerikajin

Oroshiyajin

Gokakoku no uchi - Igirisujin

Igirisu

Igirisujin yuko Yokohama odori

Igirisukoku Rondon no zu

Tokyo Nihonbashi han ei no zu

Tokyo orai kuruma zukushi

Tokyo Takanawa kaigan jokisha tetsudo hashiriyuki no sen zu

Ryuko kuruma zukushi

Toto meisho Shinobazu

Furansu Igirisu sanpei daichosen no zu

Atora ranpei michi yuki namaji no anayome

Chutenjiku hakurai ozo no zu

Hakurai Ozo no ben

Bankoku jinbutsu zue - Itaria kokuo

Ryuko eigo zukushi

[Kita-Amerika gasshukoku: Peruri to yu mono Soshu Uraga ni tora...

Tokaido Kanagawa urashima-dera sanjo ni okeru ikokusen hasso ch...

Tokyo shimbashi rengaishi tetsudo jokisha shinkei zu

Tokyo Ueno yama shita yori Nakasendo ofuku jokitetsudo no zu

[Two Japanese men and one foreigner riding on a horse while a J...

[James Watt, inventor of the steam engine]

[John Heathcoat, inventor of the knitting machine]

[Thomas Carlyle, author]

[Commodore Perry in Japan]

[Sir Richard Arkwright, inventor of the spinning machine]

Amerika, Furansu, Nankin

Bankoku nyusen sugoroku

Nankin, Oroshiy

Amerika nigiwai no zu

Gaikokujin sen no uchi: jokisen

Igirisu rondon taiko

[Yokohama hatoba]

Yokohama kaigan tetsudo jokisha no zu

[Actor Tada Kuroda Yukitsuna]

Shokonsha keidai Furansu okyokuba [no] zu

Takanawa Igirisu kan

Tokyo meisho Takanawa no shinkei

Tokyo Shinagawa oki no kurofune

Amerikatsujin

Odoke sanjuroku kasen

Ueno koen naikoku kangyo daini hakurankai bijitsukan narabini [...

[Actor Ichikawa Kyuzo III (1836-1911) in the role of the servan...

Yokohama kaigan kakkoku shokan zu

[F-ry- gengi yuki no nagame]

Bankoku jinbutsu no uchi: Oranda fujin

Bankoku jinbutsu no uchi: Amerikajin

Genji monogatari 54

Bankoku sankai tsuran bunzu

Shiodama yori jokisha tsuko no zu

[Various types of birds]

Gojo nai tsuribashi no zu

Uma nori zukushi

Yokohama tetsudo joki shussha no zu

[Tsukiji hotel]

[Steam train]

Bankoku jinbutsu no zu

Tokyo meisho no zu - Asakusa dera, denshinkyoku

Bankoku keihin denbun mosha shu harimaze

Tokyo meisho sanjuroku gisen - sukiya [ongishi]

Shojiki o mamoru mono wa tenjin kore o sutezu

Shojo no jinshinshi kunshi mo oyobasaru tokoro ari

Komojin no zu

[Camel]

Amerika jokan hansui o gansuru no zu

Amerika no shonin shoju no sakura o motomete oi ni kanki no zu

Amerikakoku

Atago yama chobo

Gokakoku jinbutsu zue - Orandakoku

Igirisujin Yokohama ni orimono irowake no zu

Kanda Myojin shanai

Shincho Nankinjin kansho Koshu ogi no zu

Toto meisho kenbutsu ijin - Ryogokubashi

Kita Amerika jinbutsu: Peruri zo

Yokohama ijin shoka shuen no zu

Yokohama ijin shokan no zu

Yokohama ijin shokan zashiki no zu

Yokohama kyujitsu Furansujin uma yuko

Yokohama kyujitsu - Orandajin yuko

Yokohama kyujitsu - Oroshiyajin yuko

Yokohama kyujitsu Amerikajin yuko

[Fukigusa sono yuran]

[Fukigusa sono yuran]

[Yume no ukihashi]

[Hairdressing]

[Untitled]

[Actor Ytani Tomomatsu, a.k.a. Ytani Tomoemon V (1833-1873), in...

[Icefish cooking in a pan]

[Untitled]

[Shakuyaku Kanari]

[Scene in a villa.

[Ichikawa Danj-ro VIII in a scene from the play Raigo ajari kai...

[Untitled]

[Actor with sword in a thunder god pose]

[F-ry- nana komachi]

[Actor Kurgoda Ukinaga]

[The ruthless crusher, July 25, 1904]

[Actor Sawamura Tanasuke]

[Library of Congress, Washington, D.C.]

[Man holding up a magnifying glass to look at the famous samura...

[Shoki striding]

[Ichikawa Ebizo aitsutome moshi soro]

[Meiyo migi ni teki nashi Hidari jingoro]

[The stream of Asazawa in spring 1828]

[Portrait of Miyamoto Musashi]

[Hizen Goto geigyo no zu]

[Furansu Eigirisu sampei daichoren no zu]

[Furansu Eigirisu sampei daichoren no zu]

[Han Gaku-jo]

[Meiyo migi ni teki nashi Hidari jingoro]

[Actor Sanjo Kantaro as a peddler of love letters]

[Kinokuni ya Sawamura Sanj-ro III as Oboshi Yuranosuke]

[Kinhyoshi Yorin, hero of the Suikoden]

[Portrait of Nakayama Tomisaburo]

[Ensh- Akiba takkei fukuroi-dako]

[Hinagata wakana no hatsu moyo]

[Karasaki no yoru no ame]

[Actor Sawamura Tanosuke III (1845-1878) in the role of Princes...

[Detail from an actor scroll]

[Hikyoku no biwa no hana: Matsunami Kengyo, jitsu wa Aku Hichibei]

[Unnamed actor as the character Toneri Matsum"maru in the play ...

[Unnamed actor as the character Toneri Ume"maru in the play Sug...

[Yakusha sangoku shi]

[Yokohama koeki seiyojin nimotsu unso no zu]

[Night scene lit by a lantern.

[Actor Nakamura Shikan IV (1831-1899) in the role of the fugiti...

[New Yoshiwara: Shigeoka from Okamotoya house on Kyo Street (se...

[The nobleman Sugawara Michizane who became the god Kitano]

[Yamaotoko I]

[New Yoshiwara: Hanamurasak from Tamaya house on Edo Street (fi...

[American sailor drinking]

[Sawamura Sojuro I (1689-1756) and Ichimura Takenojo dancing wi...

Objects of the sea

[Kambara zu]

Circus

[Imagined landscape]

[Sawamura Sojuro and Yamatogawa Tomigoro in the role of a samur...

[Wounded warrior drinking]

[Actor Nakamura Shikan IV (1831-1899) in the role of Teraoka He...

[Kume Sennin spies on a girl]

[Actor Ichimura Uzaemon XIII (1844-1903) in the role of Ushiwak...

[Gokakoku gankiryo ni okeru sakamori no zu]

[Gokakoku gankiryo ni okeru sakamori no zu]

[Actor Sawamura Tanosuke in the role of Osen's younger sister O...

[Hair ornaments and toilet articles]

[Actor Nakamura Shikan IV (1831-1899)]

[Amerika nigiwai no zu]

[Actor Akugenta Yoshihira]

[Amerika nigiwai no zu]

[Actor Saitogo Kunitake]

[Kada hone o kezurite Kan-u ya-kizu o ryoji suru zu]

[Kada hone o kezurite Kan-u ya-kizu o ryoji suru zu]

[Meiyo migi ni teki nashi Hidari jingoro]

[Kanadehon ch-shingura: youchi ninzu no uchi]

[Actor Sawamura Tanosuke III (1845-1878) in the role of the fem...

[F-ry- gengi yuki no nagame]

[Actor Nakamura Fukusuke in the role of the servant Hanshichi]

[Actor Nakamura Shikan IV (1831-1899) in the role of Fuwa Kazue...

[Edo meisho ai no uchi: Oshichi]

[F-ry- gengi yuki no nagame]
 

Here are the computer requirements to run and operate this CD. You must have a PC running Windows or a Macintosh running OS X or higher software and a web browser.